Bystroň pro obce, města a kraje   Bystroň pro privátní investory   Bystroň pro SVJ a bytová družstva

Novinky

Oznámení rozhodnutí o přeměně všech listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie a výzva akcionáři Společnosti k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtu

29.08.2016 Zdroj: Bystroň Group a.s.


Společnost: BYSTROŇ Group a.s., IČ: 278 00 466
se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238
(dále jen “Společnost”)
Oznámení rozhodnutí o přeměně všech listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie a výzva akcionáři Společnosti k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtu
Společnost tímto plní svou povinnost dle § 529 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“) a oznamuje:
• jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 24. 8. 2016 rozhodnutí ve formě notářského zápisu NZ 546/2016, N 463/2016 ze dne 24. 8. 2016, sepsaného Mgr. Šárkou Otipkovou, notářkou se sídlem v Novém Jičíně, o přeměně všech akcií Společnosti, to znamená všech 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 100.000,- Kč, na zaknihované akcie, to znamená na 20 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 100.000,- Kč (dále „Přeměna akcií“);
• současně Společnost určila lhůtu, ve které je akcionář povinen odevzdat Společnosti dosavadní akcie vydané Společností, v délce tři měsíce od zveřejnění tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady v obchodním věstníku;
• v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím a ust. § 529 a násl. OZ, Společnost tímto uveřejňuje své rozhodnutí o Přeměně akcií a současně vyzývá akcionáře Společnosti, aby ve lhůtě tří měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí o Přeměně akcií v Obchodním věstníku odevzdal Společnosti všechny své dosavadní kmenové akcie na jméno v listinné podobě. Odevzdání lze uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 8:00 – 17:00 hod. v sídle Společnosti Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava;
• současně s odevzdáním dosavadních akcií je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále „CDCP, a.s.“), spravovaného prostřednictvím účastníka CDCP, a.s. (bank a obchodníků s cennými papíry, seznam účastníků na www.cdcp.cz), na který mají být zaevidovány zaknihované akcie. Představenstvo Společnosti tímto současně vyzývá akcionáře ke zřízení majetkového účtu.

Pokud akcionář nesdělí při odevzdání dosavadních akcií číslo majetkového účtu vedeného CDCP, a.s., na který mu mají být zaknihované akcie Společnosti zaevidovány, určí mu k tomu Společnost v souladu s ust. § 530 odst. 1 OZ dodatečnou lhůtu v délce dvou měsíců ode dne odevzdání akcií Společnosti. Pokud akcionář nesdělí Společnosti číslo majetkového účtu ani v této dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za ně akcionáři zaplatí spravedlivou cenu.

Ocitne-li se akcionář v prodlení s odevzdáním svých akcií, bude mu v souladu s ustanovením § 531 OZ určena dodatečná lhůta k odevzdání akcií v délce 2 měsíců. Akcie Společnosti, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné a Společnost bude dále postupovat v souladu s právními předpisy.

V Ostravě, dne 25. 8. 2016
za BYSTROŇ Group a.s.
Michal Bystroň, člen představenstva