Historie   Profil BYSTROŇ Group   Profil BYSTROŇ Group (EN)   Bystroň journal   Firemní údaje   Etický kodex BYSTROŇ Group   Certifikáty   Ocenění   Zaměstnání   Informační systém   Enviromentální politika   Politika BOZP   Politika jakosti   Sponzoring   Top 10 stavby

Enviromentální politika

Přírodní zdroje na této planetě nejsou nevyčerpatelné a my si to plně uvědomujeme. Při své práci se maximálně snažíme chránit životní prostředí a prokázat náš dobrý environmentální profil důsledným řízením činností souvisejících se životním prostředím a řízením dopadů všech našich činností, produktů a služeb na životní prostředí. Náš přístup se odráží v zásadách environmentální politiky naší firmy.

 

Zásady environmentální politiky:

  • Udržovat systém environmentálního řízení v souladu s požadavky ISO 14001 a zajišťovat jeho neustálé zlepšování, zabezpečit prevenci znečišťování a plnění zákonných požadavků a komunikaci se zainteresovanými stranami.
  • Plnit povinnosti platních právních předpisů a požadavků zainteresovaných stran v oblasti ochrany životního prostředí.
  • Neustále zvyšovat odbornou způsobilost a znalost environmentálního povědomí u všech zaměstnanců pracujících ve, a nebo pro společnost BYSTROŇ – zateplení, a.s. a neustále je obeznamovat o přínosech a dopadech jejich činností na životní prostředí.
  • Dbát na vysokou úroveň komunikace se zainteresovanými  stranami v oblasti životního prostředí.
  • Pro stávající i nové procesy vytvořit, zavést a udržovat systém prevence znečišťování životního prostředí.
  • Vytvořit, zavést a aktualizovat postupy k identifikaci a vyhodnocování environmentálních aspektů všech našich činností a monitorovat a měřit aspekty s významným dopadem na životní prostředí.