Historie   Profil BYSTROŇ Group   Profil BYSTROŇ Group (EN)   Bystroň journal   Firemní údaje   Etický kodex BYSTROŇ Group   Certifikáty   Ocenění   Zaměstnání   Informační systém   Enviromentální politika   Politika BOZP   Politika jakosti   Sponzoring   Top 10 stavby

Politika BOZP

Společnost BYSTROŇ Group považuje trvalé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za svůj důležitý strategický záměr. Pro dosažení tohoto záměru stanovilo vedení společnosti aktivní politiku v této oblasti, zaměřenou nejen na vlastní společnost a její zaměstnance, ale i na dodavatele spolupracující s naší společností.

Zavazujeme se proto:

  • Udržovat systém managementu BOZP v souladu s požadavky OHSAS 18 001 a zajišťovat jeho neustálé zlepšování a zabezpečit zaměstancům společnosti zodpovídající starostlivost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Plnit povinnosti platných právních předpisů a požadavků zainteresovaných stran v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní  přístup k této problematice.
  • Vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a přijímat opatření k prevenci rizik za účelem jejich odstranění nebo omezení.
  • Důslednou prevencí předcházet haváriím, skoronehodám a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na zdraví zaměstnanců.
  • Zabezpečit a prosazovat požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u našich smluvních partnerů a upřednostňovat takové smluvní partnery, kteří uplatňují stejné principy.
  • Využívat a zlepšovat systém vzdělávání zaměstnanců ke zvyšování jejich odborných znalostí, motivace a odpovědnosti v návaznosti na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.